1986 rok założenia
Oferta

Utylizacja odpadów i ścieków przemysłowych

Głównym spektrum działalności Spółki w zakresie ochrony środowiska jest odbiór, transport i utylizacja:

 • odpadów ropopochodnych, w tym wód zaolejonych;
 • wód balastowych, wód zęzowych, osadów i innych odpadów różnego pochodzenia pochodzących z jednostek morskich,
 • odpadów wiertniczych;
 • odpadów przemysłowych różnego pochodzenia, w tym z fabryk, z oczyszczalni, z ubojni, a także ropopochodnych;
 • odpadów powstałych po czyszczeniach zbiorników i instalacji;
 • osadów, w tym osadów zaolejonych;
 • zaolejonych gruntów, kruszyw;
 • innych odpadów wg pozwoleń.

 

 

Pozwolenie Zintegrowane

 

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

Posiadamy nowoczesną oczyszczalnię wód zaolejonych, zapewniającą uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków na poziomie II klasy czystości wód śródlądowych, zlokalizowaną przy ulicy Kujawskiej 10 w Gdańsku. Ściśle powiązanym zapleczem technologicznym jest Utylizacji Odpadów przemysłowych w Tczewie.

 

 W skład oczyszczalni wchodzą:

 • ciąg oczyszczania mechanicznego z zespołem elektrofiltrów i czterostopniowym separatorem grawitacyjnym,
 • ciąg oczyszczania chemicznego z dwustopniowym układem flotacji mechanicznej i ciśnieniowej,
 • ciąg oczyszczania biologicznego z osadem czynnym.

 

W celu uzyskania bardzo wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń, dodatkowym uzupełnieniem zastosowanej technologii oczyszczania wód zaolejonych, jest ozonowanie oczyszczonych ścieków.

 

 Wyposażenie techniczne Zakładu w Tczewie umożliwia również:

 • odwadnianie i sedymentację osadów, w tym zaolejonych osadów pochodzących od odbiorców zewnętrznych, jak też z procesu technologicznego Oczyszczalni Wód Zaolejonych w Gdańsku,
 • rozdział i odwadnianie emulsji olejowo-wodnych,
 • płukanie zaolejonych gruntów, kruszywa,
 • przygotowanie paliwa alternatywnego na bazie przyjmowanych odpadów stałych i ciekłych,
 • unieszkodliwianie, poprzez wykorzystanie w procesie, odpadowego ługu i kwasu siarkowego.

 

Maksymalna roczna wydajność linii odwadniania i oczyszczania olejów mineralnych – LFO: 50 000 Mg

Maksymalna roczna zdolność przerobowa instalacji odpadów płynnych i ścieków nieoczyszczonych - LFW: 195 200 Mg

 

 

Potencjał techniczno-technologiczny

Dla realizacji tych usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów Spółka dysponuje własnym specjalistycznym potencjałem techniczno-technologicznym:

 • mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
 • zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
 • barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
 • zespołem ciągników siodłowych typu Man, Volvo i cysternami naczepowymi, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR.

 

Spełniając wymogi Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów wykonawczych do niej, nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się odzyskiem olejów odpadowych z odbieranych odpadów, stosując najlepsze dostępne technologie (BAT). Oleje po wstępnej obróbce przekazywane są między innymi do zakładów takich jak Rafineria Nafty Jedlicze, celem poddania ich recyklingowi.

Man z cysterna pod statkiemwww1

Siedziba firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

Telefon

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

E-mail

Napisz do nas:

office@comal.com.pl